Framtid VINDELÄLVEN


Arrangemang

Gemensam kompetensutveckling och marknadsföring för Vindelälvsloppet och Vindelälvsdraget

Arrangörerna av dessa två stora tävlingar i Vindelälvsdalen har mer och mer kommit att se de båda arrangemangen som komplement snarare än konkurrenter och betona de vinster som samarbete inom kompetensutveckling, marknadsföring och tävlingsorganisation kan ge. I projektet ingår därför som en stor och viktig del en samordning av kanslifunktioner, utbildning för ökad kompetens i hela den spridda tävlingorganisationen när det gäller såväl marknadsanalyser och marknadsföring som service gentemot tävlande, publik och massmedier.

Tävlingsbanor med förbättrad miljö och natur- och kulturupplevelser som en del av Vindelälvsleden

Bansträckningen är idag ett problem för båda arrangemangen. Projektet ska eliminera bilköer, avgaser och olycksrisker vid Vindelälvsloppet och det resurskrävande arbete som varje år görs för provisoriska lösningar inom Vindelälvsdraget. Tillsammans med projektavsnittet Kultur och Miljö är syftet att få en ömsesidig anpassning av Vindelälvsleden som ger goda tävlingsbanor och lyfter fram de storslagna natur- och kulturupplevelserna som en central del i arrangemangens image.

Nya kringaktiviteter och ett helt nytt arrangemang före år 2000

I samarbete med projektavsnittet Kultur och Miljö ska nya kringaktiviter stimuleras och målet är dessutom att minst ett helt nytt stort vindelälvsarrangemang ska tillkomma före år 2000.

Vindelälvsdraget

Vindelälvsdraget är en unik draghundstävling i Sverige och i hela draghundsvärlden. Tävlingen arrangeras av en sektion inom Umeå Brukshundklubb som lägger ner mycket ideell tid och frivilligt arbete. En utveckling och förstärkning av organisationen och en breddning av delaktighet i tävlingen med överföring av kompetens till en större krets i en lokalt förankrad organisation är viktiga aktiviteter i detta projektavsnitt liksom utveckling av nya kringaktiviteter.

Vindelälvsloppet

Även för Vindelälvsloppet är en stabilisering av tävlingsorganisationen och ett förbättrat samarbete mellan de olika lokala föreningarna och funktionerna viktiga i projektarbetet. Ett arrangemang med ökat deltagande, hög kvalitet samt effektiv marknadsföring och information är målet i detta projektområde.

Fiske

Kvalitetsbefrämjande åtgärder

Modernisering av driften vid kläckeriet i Åmsele och produktion av lax- och havsöring utöver "Ammarnäsöringen" samt medverkan i forskningsprojekt, bl a om strategier för utsättning av havsöring i Laisälven och kartläggning av "Ammarnäsöringens" vandringsmönster hör till detta område.

Riktade utbildningsinsatser och marknadsföring

Skräddarsydda utbildningsinsatser för fiskevårdsområdena längs Vindelälven ska erbjudas i samarbete med Sportfiskarna. Fiskevård, ekologi och lagstiftning i vattenlag och om fiskebevakning med kvalificerade föreläsare och studier i fältmiljö ska prioriteras och samarbete över fiskevårdsområdesgränserna uppmuntras. Marknadsföring ska bl a inriktas på ungdomar, morgondagens fiskeentusiaster, och även erbjuda aktiviteter som forsränning, kanoting och camping.