Vindelälvsdalen
Vindelälvsdraget

TÄVLINGSINFORMATION 2014


Regler Växlingstider Tävlingsorganisation Sträckbeskrivning
Hämta laguppställningsblankett här! (Excel-fil) Hämta speakertextblankett här! (Rtf-fil)
Hämta hundformulär här! (PDF-fil)
Hämta hundformulär här! (Word-fil)

Deltagande
Allt deltagande i VINDELÄLVSDRAGET sker på egen risk. Varje enskild förare skall antingen vara medlem i en svensk brukshundklubb, ha tävlingslicens i Svenska draghundsportförbundet eller en olycksfallsförsäkring för fritid.

Force majeure
Om VINDELÄLVSDRAGET helt eller delvis måste inställas på grund av omständigheter som ligger utanför arrangörernas kontroll (oförutsedda väderleksförhållanden, olyckor, epidemier, etc) kan några ekonomiska krav ej ställas på arrangörerna från deltagarnas sida.

Minnessak
Varje förare och lagledare som genomför VINDELÄLVSDRAGET får en medalj. Laget erhåller diplom och får behålla budkavlen efter tävlingen. De lag som genomfört VINDELÄLVSDRAGET för 5:e , 10:e, 15:e, 20:e och 25:e året får diplom i skinn. Lagledare skall senast före prisutdelningen i Björksele anmäla de förare som har varit med i VINDELÄLVSDRAGET i 10 och 20 år till tävlingsledaren.

Tävlingsfunktionärer
Dessa känns igen genom att de bär overall med VINDELÄLVSDRAGET´s logo på ryggen. Deltagare i VINDELÄLVSDRAGET är skyldig att följa funktionärernas anvisningar.

Tävlingsövervakning
Alla funktionärsfordon är märkta med "Vindelälvsdraget"- skotrarna är försedda med svenska flaggor. Två timmar före start kör en förpatrull på skoter. Dessa har till uppgift att spärra av korsande spår, kontrollera och komplettera banmärkningen samt vid behov sladda eller ploga banan.

Ca 500 m före täten kör "tätskotern" (med många flaggor) som har till uppgift att bl a dirigera bort mötande skotertrafik. I främre delen av loppet finns en eller två funktionärer på skoter för övervakning och kontroll av VINDELÄLVSDRAGET.

I den bakre delen av loppet går ytterligare en skoter med en funktionär för övervakning och kontroll.

Allra sist kör "köskotern" vars uppgift är att samla in skyltar och plocka upp kvarglömda eller tappade persedlar mm.

Parallellt med köskotern kör en bil längs vägen med samma uppgifter som köskotern. Tävlingsdomare och veterinärer kör ibland även med skoter längs banan.

Tävlingsveterinär
Två veterinärer medföljer hela tävlingen. Veterinären träffas dagligen vid ingången till startfållan ca 30 min före start, vid prisutdelningslokalen kl 19.30-20.00 samt vid lagledarträffarna. Däremellan kan veterinären nås via sekretariatet. VINDELÄLVSDRAGET har engagerat veterinärerna för övervakning och kontroll av djurskyddet under tävlingen. Observera att kostnaderna för vård och behandling av sjuka eller skadade hundar, får djurägaren stå för.

Sjukvård
Finns behov av sjukvård så kontakta vårdcentralen i Sorsele, Lycksele eller Vindeln. Förare som har starttillstånd trots viss sjukdom uppmanas att ange detta på nummerlappens baksida.

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av tävlingsledaren samt två välmeriterade och betrodda förare eller lagledare. Tävlingsledaren är ordförande i tävlingsjuryn och har utslagsröst. Tävlingsjuryn bistås vid behov av veterinär.

Tävlingsjuryns uppgift är att besluta vid inlämnade protester samt att bedöma om tävlingen skall genomföras vid t ex kallt eller otjänligt väder. Tävlingsjuryns beslut meddelas de berörda samt i resultatlistan. Beslut som berör fler än två parter kan annonseras via högtalare senast 30 min före start. Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas. Tävlingsjuryn träffas dagligen kl 18.30 vid prisutdelningslokalen samt på begäran av tävlingledaren.

Hundar
Det är av stor vikt för draghundsporten att hundarna skötes och behandlas på ett i alla avseenden korrekt sätt. Hundar som deltager i VINDELÄLVSDRAGET skall vara friska och tränade för uppgiften. Särskild vikt skall läggas på utfodringen av hunden samt på skötseln av hundens tassar och klor. Hundar som inte är vana att använda sockor, bör tränas att gå i sådana före VINDELÄLVSDRAGET.

Hund/ar skall vara ID-märkta och vaccinerade mot valpsjuka enligt gällande normer (se regler &2). Eftersom många hundar samlas under VINDELÄLVSDRAGET kan det vara mycket lämpligt att hundarna nyligen är vaccinerade mot kennelhosta och parvovirusinfektion.

För att underlätta VINDELÄLVSDRAGET´s kontroll av vaccinationsstatusen kan laget insända vaccinationsintyg i original eller bevittnade kopior så att de är VINDELÄLVSDRAGET´s sekretariat tillhanda senast i vecka 10 (se adress sist i dokumentet). Orginalintyg återfås vid laganmälan i Ammarnäs eller Sorsele.

Hundformulär där lagets samtliga hundar finns med, skall inlämnas i TVÅ exemplar i samband med laganmälan. Om vaccinationsintyg insändes för kontroll enligt ovan skall hundformulären bifogas.

På förekommen anledning vill vi påpeka att det på vaccinationsintyget ska framgå hundens namn, ras, kön, ålder och id-nr.

VINDELÄLVSDRAGET har sökt dispens av Statens jordbruksverk från kravet på att alla hundar skall besiktigas före start, däremot skall alla hundar besiktigas under tävlingens gång. Om dispensen beviljas skall laget planera in besiktning av alla hundar vid ett tillfälle eller halva antalet hundar vid två tillfällen enligt nedan. Vilket eller vilka tillfällen som ni väljer skrivs på hundformuläret. Om dispensen inte beviljas kommer VINDELÄLVSDRAGET att ställas in.

Besiktning 1 Ammarnäs och Sorsele onsdag kl 19.00-21.00

Besiktning 2 Målområdet Sorsele torsdag kl 13.00-16.00

Besiktning 3 Målområdet Björksele fredag kl 13.00-17.00

Besiktning 4 Målområdet Hällnäs lördag kl 13.00-17.00

Kravet på besiktning av lagets alla tävlande hundar är obligatoriskt och skall vara genomfört senast söndag före prisutdelning.

Transporter
Lagen ansvarar själv för alla transporter av sina ekipage, överdragskläder etc.

Kvarglömda persedlar
Upphittade persedlar inlämnas till sekretariatet. Persedlar kan under tävlingen hämtas vid prisutdelningen. Efter tävlingen förvaras persedlarna hos tävlingsledaren. Efter två års förvaring anses de som förbrukade.

Trafik och parkeringsanvisningar
Trafiken kan bitvis bli ganska intensiv med många bilar och släpvagnar. Var därför ute i god tid till start och till de första växlingsplatserna. Upplogade parkeringsplatser finns vid start och mål samt vid de flesta växlingsplatserna.

Bilar som parkeras på allmän väg skall parkeras så nära höger plogkant att bilens högra dörr inte går att öppna.

OBS! SE UPP FÖR REN OCH ÄLG!

Spårpreparering
Spåret är stakat av VINDELÄLVSDRAGET´s bangrupp och av lokala kontaktpersoner som finns i nästan varje by längs Vindelådalen. Stora ansträngningar görs för att spåret skall vara säkert för dem som färdas där, det borras hål i isen för att kontrollera isens beskaffenhet. I början av februari prepareras hela banan. Därefter öppnas den sk "Vindelälvsleden" med åtföljande intensiv skotertrafik. Under tävlingsveckan sladdas hela banan från Vännäsby till Ammarnäs.

Att få 400 km naturspår till samma standard som ett normalt elljusspår är, som Du förhoppningsvis förstår, omöjligt. Håll till godo!

Banmärkning
Banan går till drygt hälften av sin sträckning på den oreglerade Vindelälvens is. Resterande delar av spåret går på stigar och oplogade skogsbilvägar i fin skogsterräng i anslutning till älven.

Spåret är i öppen terräng märkt med dubbelställda, med orangeröd färg toppmålade stakkäppar eller platskäppar .

Vid korsande spår, kraftiga kurvor mm, finns "ilsket" röda pilskyltar som visar var du ska. De röda pilskyltarna står 40-50 meter före sväng och placeras på höger respektive vänster sida av banan beroende på vilket håll som svängen skall genomföras. Dvs "anvisningspilen" finns alltid i innerkurva. Efter genomförd sväng finns alltid en "bekräftelsepil" som talar om att du är på rätt väg.

På varje sträcka finns en skylt som anger när du kört ca hälften av sträckan, en halvvägsskylt, eller, som det heter på västerbottniska, " HARTA".

Laganmälan
Preliminär laguppställning (och var laget vill göra laganmälan i Sorsele eller i Ammarnäs) skall vara tillhanda till VINDELÄLVSDRAGET´s sekretariat senast i vecka 10, blankett bifogas (Excel-fil), (detta för att vi skall kunna mata datamaskinen i lugn och ro). Ändringar i laguppställningen kan därefter göras under tävlingsveckan, dock senast 30 min före start. Glöm ej att markera ungdomar (15-20 år) med U och ungdomar med dispens (12-14 år) med UD.
Lag som inte tidigare deltagit i Vindelälvsdraget rekommenderas att göra laganmälan i Ammarnäs.

Laganmälan görs av representant för laget på onsdag vecka 11 mellan kl 17.00-22.00, till sekretariatet i Sorsele (hotellet) eller Ammarnäs. Härvid uppvisar lag, som ej insänt vaccinationsintyg i förväg, vaccinationsintyg och hundformulär (2 ex) för samtliga i laget deltagande hundar, samt meddelar när laget vill besiktiga sina hundar. Därefter erhåller laget nummerlappar, budkavle, parkeringsbevis, programblad mm, samt ev tidigare insända vaccinationsintyg.

Lagledarmöten
Första lagledarmötet hålls i Sorsele Folkets hus torsdag och det sista lördag Folkets hus i Hällnäs 15 min efter prisutdelningen.
OBSERVERA! Inget lagledarmöte i Björksele.

En representant från varje lag ska deltaga i lagledarträffarna. Under träffarna summeras vad som hänt under dagarna samt informeras om vad som kan väntas längre fram. I Björksele finns tävlingsledare, banchef, sekretariat, domare, veterinär tillgängliga i prisutdelningslokalen efter prisutdelningen.

Nummerlappar
Varje lag med mer än två ekipage erhåller 18 nummerlappar med samma nummer. Lag med endast två ekipage får 4 nummerlappar. Vår strävan är att lag som tidigare deltagit i VINDELÄLVSDRAGET skall få behålla sitt startnummer om laget anmäler sig för deltagande i nästa års VINDELÄLVSDRAG före årsskiftet.

Regler
Det förutsätts att alla som medverkar i VINDELÄLVSDRAGET, tävlingsledning, tävlingsfunktionärer, lagledare, tävlande och medhjälpare, känner till och följer VINDELÄLVSDRAGET´s regler.

Budkavle
VINDELÄLVSDRAGET är en stafett varför laget ska medföra budkavlen hela tävlingssträckan. Budkavlen är en liten miniatyrstafett som kan bäras i ett band om halsen , som delas ut vid laganmälan. Budkavlen förvaras av laget. Budkavlen överlämnas till avlösande ekipage vid växling. Se även avsnitt om nystart !

Start
Starten, som är gemensam, sker dagligen kl 10.00 utom på söndag då starten sker 9.00 för lag med fler än två ekipage och för lag med två ekipage kl 09.30 (kl 08.30, lördag).

De lag som har totalplacering 1-12 från föregående års VINDELÄLVSDRAG eller efter genomförd tävlingsdag erhållit placering tom 12, får starta vid främsta startlinjen. Övriga lag vid bakre startlinjen.

Senast 10 min före start skall alla lag befinna sig i startfållan. Speakern meddelar sedan när det är 10, 5, 3, och 1 minut kvar till start.

Vid en minut kvar höjer startern den röda startflaggan och i startögonblicket fälls flaggan.

Vid eventuell "tjuvstart" återkallas alla ekipage och ett nytt startförsök görs tidigast 30 min senare. När 200-300 hundar startar samtidigt är det trång och dramatiskt.

Kom ihåg, tävlingen avgörs inte i starten!

Säkerhet
VINDELÄLVSDRAGET är inte som andra draghundstävlingar ! Spåren är inte alltid perfekta. Vid hårt och isigt före rekommenderas hjälm, t ex cykelhjälm. För slädhundsförare är det inte fel att använda handskar och knäskydd av motorcross- eller bandytyp. Vid den gemensamma starten varje dag måste slädhundsförare tillse att snöankaret inte skadar någon och nordiska åkare rekommenderas att hålla i dragsele eller i skalm och hålla ihop skidor och stavar.

OBSERVERA ! Minsta tillåtna lucka mellan ekipagen vid start är 75 cm. Medhjälpare i startfållan måste i startögonblicket stå stilla så att de inte blir överkörda.

Växling
Ca 20-30 m före växlingsområdet finns en skylt med texten " lämna hunden här". När växlande ekipage kommer till skylten, skall ekipaget stanna där. Föraren låter någon medhjälpare ta hand om spannet medan hon/han åker skidor eller springer fram med budkavlen till det väntande ekipaget, som efter mottagandet av budkavlen ger sig iväg. Tiden tags när ankommande förare går igenom växlingsfållan.

Observera att vid växling skall hela ekipaget bytas, endast budkavlen och ev skidutrustning får överlämnas. Ekipage som ej skall växla åker igenom växlingsområdet.

OBS! På förekommen anledning är det inte tillåtet att värma upp genom att springa fram och tillbaka i växlingsfållan. Tidtagaren kan ta fel på inkommande förare och "uppvärmningspersoner"och det kan t ex bli fel sträcktider för Ditt lag !

Frivillig Växling
Frivillig växling innebär att de lag som vill får växla på följande platser:

Dag ett sträcka 1 mellan Ammarnäs-Kraddsele 20,5 km, extraväxel i Djupfors, ger en sträckning på 10,5 + 10 km, parkering på väg.
10 min tidstillägg.

Dag två sträcka 12 mellan Sandsele-Torviksele 13 km , extraväxel vid isväg in till Avanäs, ger en sträckning på 7 + 6 km parkering på isväg.
5 min tidstillägg.

Dag två sträcka 15 mellan Råstrand och Vindelgransele (24 km) efter andra vägövergången ca 12 km från Råstrand,ger en sträckning på 12 + 12 km.
10 min tidstillägg.

Dag två sträcka 16 mellan Vindelgransele-Björksele 18 km, extraväxel mellan Vindelgransele och Björsele efter överfart från norska sidan till finska sidan halvägs, ger en sträckning på 10+8 km .
10 min tidstillägg.

Dag tre sträcka 18 mellan Vormsele-Rusksele 18 km, extraväxel vid bron över Vindelälven (Lyckselevägen) ger en sträckning på 12 + 6 km parkering på vägverket's rastplats vid bropåfart (Enebacken).
10 min tidstillägg.

Dag tre sträcka 21 mellan Siksele-Föjsviken 14,5 km, extraväxel vid nedfart till Mårdseleforsen, ger en sträckning på 5,5 + 9 km parkering på Vindelälvsvägen vid Mårdseleforsen.
5 min tidstillägg.

Dag tre sträcka 23 mellan Åmsele och Ekorrsele 17 km på isvägen till Bjursele, ger en sträckning på 8 + 9 km parkering på isväg.
10 min tidstillägg.

Dag fyra sträcka 29 mellan Rödåsel-Vännfors 15 km, extraväxel vid vägöverfart till Selet, ger en sträckning på 5 + 10 km, parkering på väg.
5 min tidstillägg.

Växlingen får lagen själva ombesörja, det finns ingen växlingspersonal eller andra funktionärer där. De lag som önskar utnyttja möjligheten till frivillig växling SKALL anmäla detta till sekreteriatet senast 30 min före start samma dag.

Nystart
Nystart sker vid behov alla dagar. Med nystart menas att, om ett ekipage ej kommit fram till någon av de nedan namngivna växlarna före dessa klockslag, så får det väntande ekipaget starta utan att invänta lagkamraten. Starten går till som på morgonen. Nystart är till för att hålla ihop tävlingen.

Dag 1 torsdag Dag 2 fredag Dag 3 lördag Dag 4 söndag
Jeribäcken kl 13:00 Torviksele kl 13:00 Siksele kl 13:00 Vännfors kl 12:00
Nedre N Örnäs kl 15:00 Vindelgransele kl 15:00 Ekorrsele kl 15:00  
    Strycksele kl 15:00  

Förvarning
Förvarning av inkommande ekipage till växlar sker genom upprop samt uppskrivning på blädderblock eller motsvarande. Förvarningen befinner sig 1-2 km före växeln. Förvarningen bemannas av lokala funktionärer med varierande sambandsutrustning, varför förvarning ej alltid kan garanteras.

Samband
Det finns möjlighet att utefter banan nå veterinär, sekretariat eller tävlingsledare per telefon. Vid många växlar och på funktionärernas skotrar finns mobiltelefoner som snabbt via sekretariatet kan nå den ni önskar.

Dusch/toaletter
Dusch och toaletter finns vid varje start och målplats samt vid vissa växlingsplatser. Observera att hundarnas föroreningar måste tas om hand. Undvik att rasta hundarna i bebyggelse.

Prisutdelning
Prisutdelning sker de tre första dagarna kl 19.00. Dag ett i Sorsele Folkets Hus, dag två i Björksele Föreningshus, dag tre i Folkets HUs i Hällnäs. Den fjärde dagen sker prisutdelning kl 14.00 på Musikens Hus i Vännäsby.

Prisutdelningen tillgår så att de flesta priserna lottas ut till lagen. Om ert lag får ett pris vid utlottningen och ni inte är närvarande, lottas detta pris omedelbart ut till något annat lag. Förutom de lottade priserna delas ett antal "specialpris" ut.

Lantmännen DOGGY´s ungdomspris delas traditionellt ut sista dagen.

VINDELÄLVSDRAGET´s medalj delas ut till alla lags förare och lagledare.
VINDELÄLVSDRAGET´s diplom delas ut till alla lag. Vandringspris (tillverkat av konstnären Kaj Isaksson, Lycksele) tilldelas totalsegraren och förvaras av laget till nästa år. Vandringspriset skall ha 5 inteckningar för att få behållas.

Resultatlistor
Preliminära resultatlistor utdelas dagligen i samband med lagledarmötena samt anslås på speakervagnen. Dessa listor publiceras dessutom varje dag på Internet. Slutliga resultatlistor finns tillgängliga på vår hemsida i mitten av april.

Vår Internetadress är: www.vindelalven.se

Sekretariat
Sekretariatet är öppet på onsdag mellan kl 17.00-22.00 i Sorsele (Hotellet) och Ammarnäs. Varje dag, torsdag till söndag, ambulerande sekretariat (en funktionär med skylt) vid startplatsen 30 minuter före första start samt i närheten av målplatsen från ca två timmar efter start till en timma efter det att sista lag gått i mål. Sekretariatet går alltid att nå på mobiltelefon 070-231 15 77.

Tävlingsorganisation Tel vecka 11
Tävlingsled Olle Rosén, V. Myrbäck 110 905 88 Umeå, 090-351 60, 070-568 30 79 epost: Olle.Rosen@ubhk.se
Banchef Lars Fällman, Hallonvägen 3 903 39 Umeå, 090-14 16 00, 070-344 37 53 epost: Lars.Fallman@vindelalven.se
Sekretariat Karin Hedlund, Vitskärsvägen 23 913 42 Obbola, 070-231 15 77 epost: Karin.Hedlund@vll.se
Press Ann-Kristin Ångström, Avastugan 921 92 Lycksele, 0950-152 67, 070- 654 85 95 epost: Avastugan@telia.com

Adress, till vilken begärda uppgifter om preliminära laguppställningar och var laget vill göra laganmälan , eventuella vaccinationsintyg och hundformulär skall vara tillhanda senast vecka 10

Karin Hedlund
Vitskärsvägen 23
913 42 Obbola
Tel 070-231 15 77

Blanketter för laguppställning, speakertext samt hundformulär finns att ladda ner längst upp på sidan. Dispensansökan för ungdomar 12-14 år finns längst bak i reglernaVindelälvsdalen Copyright © VIKOM 2015 i samarbete med Vildmarksdata
www.milonic.com