REGLER FÖR VINDELÄLVSDRAGET 2003

1. Lag, spann och förare

1.1 Lag består av minst två ekipage.

1.2 Varje ekipage får åka valfritt antal sträckor.

1.3 Hundar och förare får endast deltaga i ett lag.

1.4 Linkörning, lag som består av fler än två ekipage får genomföra tre delsträckor dag 1-3 samt en sträcka dag 4, utan fordon. Dock ej någon startsträcka.

1.5 Lag som består av fler än två ekipage får ha maximalt åtta hundar/spann, vid linkörning maximalt två hundar.

1.6 Minimiålder på föraren är 15 år. (dispens kan beviljas)

2. Hundar

2.1 Hundar ska vara födda före 01-10-15 (dispenser beviljas inte).

2.2 Vaccination ska vara utförd efter ett års ålder på hunden (oavsett ev tidigare vaccination). Vaccination mot valpsjuka får inte vara äldre än fyra år.

2.3 Vaccinationsintyg för lagets samtliga hundar ska uppvisas före start. En representant för laget uppvisar dessa i sekretariatet senast 03-03-12 mellan kl 16.00-22.00, eller insänder vaccinationsintyg för kontroll till VINDELÄLVSDRAGET före 03-03-09. (Se tävlingsinformation under hundar).

2.4 Hundar som de senaste 14 dagarna visat tecken på, eller varit i kontakt med hund som haft smittsam sjukdom, såsom diarré eller hosta, får ej deltaga eller medföras till VINDELÄLVSDRAGET.

2.5 Veterinär äger rätt att utesluta hund från tävlingen.

2.6 Misshandel eller så bryskt handhavande av hundar att det framstår som anstötligt för medtävlare eller publik är förbjudet.

2.7 Hund som biter person eller hund kan uteslutas från vidare deltagande i tävlingen.

2.8 Lag som ej besiktigat lagets alla tävlande hundar före prisutdelningen 03-03-16 diskvalificeras.

3. Budkavle

3.1 Budkavlen ska medföras av laget hela sträckan med undantag för det ekipage som gör nystart kl 1500,  (förlorad eller tappad budkavle medför alltid 10 min tidstillägg på den sträcka där förlusten skett).

4. Utrustning

4.1 Alla hundar i ekipage med fordon skall vara anspända till fordonet med draglina, skalm eller skackel.

4.2 Användes fordon utan broms ska hund eller hundar närmst fordonet vara anspänd med skalm eller skackel.

4.3 Om mer än en hund går främst, med lösa drag, skall de vara sammankopplade med hals/nacklina.

4.4 Om föraren åker skidor skall föraren vara ansatt till fordonet, skalmen eller till hunden/arna med en expanderande lina. Linan får ej ha metallhakar eller ringar vid den del av linan som föraren är ansatt till.

4.5 Om linan går direkt till hund, får endast del av linan vara expanderande. Minst en meter fast lina skall vara närmast hund.

4.6 Fordon och/eller utrustning för anspänning får ej utgöra någon skaderisk för hund/ar eller förare.

4.7 Släde skall vara försedd med tillräcklig broms, buskbåge, snöankare, lastplan och hundtransportsäck.

4.8 Munkorg eller halsband som kan kopplas som strypkoppel eller andra tvångsmedel är förbjudna.

4.9 Hals och nacklinor får ej bestå av ren metall.

4.10 Obligatorisk utrustning som ska medföras: 1) mössa 2) jacka/tröja 3) byxor 4) handskar/vantar 5) strumpor 6) skor 7) sjukvårdsutrustning 8) koppel, halsband eller motsvarande för fasthållning av lös hund. Utrustningen ska kunna användas av föraren.

4.11 Nummerlapp ska av föraren bäras väl synlig på bröst och rygg.

5. Start

5.1 Införsel av hundar till startfållan ska ske bakifrån.

5.2 Hundar får stå framför startlinjen. Fordon ska stå bakom startlinjen.

5.3 Minsta tillåtna lucka mellan fordon på startlinjen är ca 75 cm.

5.4 De lag som har placering 1-12 från föregående års VINDELÄLVSDRAG eller efter genomförd tävlingsdag erhållit totalplacering t.o.m. 12, får starta vid främsta startlinjen. Övriga lag vid bakre startlinjen.

5.5 Senast 10 min före start ska alla ekipage befinna sig i startfållan.

6. Körning

6.1 Av VINDELÄLVSDRAGET stakad bana ska följas (se pm under banmärkning).

6.2 Ekipage som kommer utanför banmärkningen ska utan dröjsmål återgå till banan.

6.3 Förare ska efter eget bedömande, kortare sträckor åka eller gå framför hundarna för att bistå vid svåra situationer.

6.4 Lös hund eller löst spann får ej försena, hindra eller utgöra fara för andra ekipage.

6.5 Sk "farthållare" i eller utanför banan är förbjudet.

7. Omkörning

7.1 Det åvilar båda förarna att omkörning sker på ett både betryggande och sportsmannamässigt sätt.

7.2 När ett ekipage avser att köra om ett annat, har det omkörande ekipaget rätt att begära fritt spår när de främre hundarna befinner sig ca 15 m från fordonet hos det ekipage som ska passeras. Fritt spår begäres genom att ropa "ur spår!"

7.3 Ekipage som ska passeras ska sakta farten och köra/hålla åt sidan.

8. Växling

8.1 Vid växling ska hela ekipaget bytas (endast budkavlen och ev skidutrustning får överlämnas). Efter framställan till tävlingsledningen kan inkommande förare få fortsätta med nytt spann eller inkommande spann få fortsätta med ny förare.

8.2 Inkommande förare ska överlämna (ej kasta!) budkavlen till nästa förare.

8.3 Växling ska ske omedelbart bortom växlingsfållan.

9. Tidstillägg

9.1 Ett lag som avstår en delsträcka erhåller tio (10) minuter längre tid än delsträckans långsammaste ekipage.

9.2 Ett lag som genom olyckshändelse tvingas bryta en delsträcka erhåller samma tid som delsträckans långsammaste ekipage.

9.3 Ett lag som genomför frivillig växling får 10 min tidstillägg

10. Målgång

10.1 Medhjälpare och lagkamrater i anslutning till mål, får ej uppträda högljutt eller på annat sätt så störande att hundar i andra lag blir skrämda i samband med målgång.

10.2 Ett ekipage ska gå i mål eller växla med lika många hundar som ekipaget startat med.

10.3 Ett ekipage har gått i mål när första hund passerat mållinjen.

10.4 Om ett förarlöst ekipage korsar mållinjen före föraren, anses ekipaget ha gått i mål när föraren når mållinjen.

11. Tilläggsregler för lag som består av endast två ekipage

11.1 Reglerna 1.2, 4.11 och 10.2 gäller ej.

11.2 Ett tvåekipagelag får tävla med maximalt 24 hundar

11.3 Lagets hundar får disponeras fritt mellan de två ekipagen.

11.4 Ett ekipage får starta med maximalt 12 hundar men inte gå i mål med mindre än fem hundar för slädekipage och med mindre än två hundar för pulkaekipage.

11.5 Hund får lämnas till egen medhjälpare vid varje växel.

11.6 Lämnad hund får ej återinsättas i spannet under resterande tävlingsdag.

11.7 Startnummer ska medföras väl synligt framifrån.

11.8 En omgång tasskydd för varje hund ska medföras i fordonet eller på hunden.

11.9 Sträckindelning:

      Dag 1: Ammarnäs - Jeribäcken (56,5 km). Jeribäcken - Sorsele (42 km)
      Dag 2: Sorsele - Torviksele (51,5 km). Torviksele - Björksele (58,5 km)
      Dag 3: Björksele - Siksele (53 km). Siksele - Hällnäs (69.5 km)
      Dag 4: Hällnäs - Vindelheden (29 km). Vindelheden - Vännäsby (36 km)

12. Protest

12.1 Protest ska inlämnas till sekretariatet senast 30 min efter det sista lag gått i mål.

12.2 Protest ska vara skriftlig samt skriven på av sekretariatet tillhandahållen blankett.

12.3 Protest ska vara underskriven av lagledaren.

13. Lagledarmöten

13.1 Representant för laget ska närvara vid lagledarmöten.

14. Disciplinära påföljder

14.1 Om lag, lagledare, förare, medhjälpare eller hundar ej följer VINDELÄLVSDRAGET´s regler, uppträder osportsligt, skadar draghundsporten eller VINDELÄLVSDRAGET´s anseende, ska tävlingsjuryn utdöma varning, tidstillägg om 5 eller 10 minuter eller i svårare fall diskvalifikation. Ådöms diskvalifikation innebär detta, för diskvalificerad part, uteslutning för fortsatt deltagande i VINDELÄLVSDRAGET.

14.2 Tävlingsjuryn ska höra berörda förare, tävlingsfunktionärer eller andra vittnen som kan lämna upplysningar om händelsen innan beslut fattas.

14.3 Tävlingsjuryns beslut meddelas skriftligt så fort sig göra låter, dock senast 30 minuter före nästa dags start eller sista dagens prisutdelning.

14.4 Tävlingsjuryns beslut kan ej överklagas.

Förkortningar som kan förekomma på resultatlistan:

UD Ungdom med dispens (yngre än 15 år)
U Ungdom, upp till 20 år
A Laget har avstått sträckan = sträckans långsammaste tid + 10 minuter
FV Frivillig Växling , 10 minuters tidstillägg
B Bruten sträcka = sträckans långsammaste tid
DV Disciplinpåföljd, varning
D5 Disciplinpåföljd, 5 minuter tidstillägg
D10   Disciplinpåföljd, 10 minuter tidstillägg
DS Disciplinpåföljd, sträckans långsammaste tid + 10 minuter
DD Disciplinpåföljd, diskvalifikation

Dispensansökan för ålderskrav på förare ska vara tävlingsledaren tillhanda senast 03-03-03
adress:

VINDELÄLVSDRAGET
Olle Rosén
V. Myrbäck 110
905 88 Umeå
Fax/telefon 090-351 60
E-mail olle.rosen@ubhk.se

 

Vindelälvsdraget 2003 Dispensansökan för förare under 15 år


Lag:
Namn:
Född:

Vilkor:
1. Föraren får ej vara yngre än 12 år
2. Föraren skall vara förtrogen med hunden/arna och vara ”van draghundsförare”
3. Om föraren inte är medlem i någon brukshundklubb ska någon vuxen i förarens egen hemklubb ha tävlingslicens. Om något av dessa krav inte kan uppfyllas måste föräldrarna säkerställa tillräckligt försäkringsskydd. Vindelälvsdraget kan inte ta på sig några skadeståndskrav.
4. Slädhundsförare ska bära hjälm, och får ej använda släp eller fånglina samt ej starta med fler än tre hundar.
5. Pulka eller linkörningsförare får ej starta med mer än en hund.
6. Föraren får ej köra någon startsträcka och ingen sträcka längre än 11 km.


Vi har tagit del av ovanstående vilkor.

Ort:

Datum:

Förälder:

Lagledare:

Dispensansökan insändes före 03-03-03 till:

VINDELÄLVSDRAGET
Olle Rosén
V. Myrbäck 110
905 88 Umeå
Telefon 090-351 60